Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Thế Vinh
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Email: 
Điện thoại:              EXT: 

Bà Nguyễn Thái Hà
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Email: 
Điện thoại:              EXT: 

Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn
Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
Email: 
Điện thoại:              EXT: 

Ông Hoàng Mạnh Tiến
Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
Email: 
Điện thoại:              EXT: 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Phan Thị Hồng Vân
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Email: 
Điện thoại:              EXT: 

Ông Phan Minh Trí
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Email: 
Điện thoại:              EXT: 

Ông Nguyễn Vũ Hoàng An
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Email: 
Điện thoại:              EXT: