Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Thế Vinh
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Email: 
Điện thoại:              EXT: 

Bà Nguyễn Thái Hà
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Email: 
Điện thoại:              EXT: 

Ông Trần Mến
Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
Email: 
Điện thoại:              EXT: 

Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn
Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
Email: 
Điện thoại:              EXT: 

BAN KIỂM SOÁT

Ông Hoàng Mạnh Tiến
Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
Email: 
Điện thoại:              EXT: 

Ông Nguyễn Công Khanh
Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
Email: 
Điện thoại:              EXT: 

Bà Nguyễn Trần Hằng Phương
Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
Email: 
Điện thoại:              EXT: 

Bà Phạm Ngọc Thanh Mai
Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
Email: 
Điện thoại:              EXT: 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Phan Thị Hồng Vân
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Email: 
Điện thoại:              EXT: 

Ông Phan Minh Trí
Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
Email: 
Điện thoại:              EXT: 

Ông Nguyễn Cường Dũngrần Mến
Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
Email: 
Điện thoại:              EXT: 

Ông Lê Thanh Huỳnh Cang
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Email: 
Điện thoại:              EXT: 
Ông Huỳnh Đăng Khoa
Chức vụ: Trợ lý Phó Chủ tịch HĐQT
Email: 
Điện thoại:              EXT: 
Ông Lê Quốc Bình
Chức vụ: Giám đốc Khối
Email: 
Điện thoại:              EXT: 
Ông Nguyễn Thành Long
Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh
Email: 
Điện thoại:              EXT: