CBTT Giải trình biến động báo cáo tài chính năm 2017

Xem file đính kèm