Thông báo Kiểm toán tài chính

Vui lòng xem file đính kèm:

1. Hợp đồng kiểm toán

2. Công bố kiểm toán