CBTT số 12/2016 Nghị quyết

CBTT số 12/2016 Nghị quyết thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty