Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016

Chương trình đại hội

Quy chế làm việc

. Danh sách Chủ toạ

. Báo cáo của HDQT

. Báo cáo tổng kết hoạt động của BĐH

. Báo cáo của Ban kiểm soát

. Tờ trình 01 Thông qua BCTC

Tờ trình 02 Kế hoạch kinh doanh 2016

. Tờ trình 03 Bổ nhiệm tạm thời TV HDQT

Tờ trình 04 Kiêm nhiệm thực hiện quyền hạn Tổng giám đốc

Tờ trình 05 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán

. Tờ trình 06 Thông qua sửa đỗi điều lệ

. Tờ trình 07 Phương án tăng vốn điều lệ

. Tờ trình 08 Đầu tư mua các công ty con

. Tờ trình  09 Thông qua số lượng TV HĐQT BKS

. Tờ trình  10 Thông qua thù lao HĐQT BKD

Tờ trình  11 Danh sách đề cử thành viên HĐQT

Tờ trình  12 Danh sách đề cử thành viên BKS 

. SYLL đề cử thành viên HĐQT BKS

. Quy định thể lệ bầu cử

Đơn đề cử Đầu tư TTC

. Đơn đề cử Thắng Lợi

Báo cáo TC hợp nhất 2015 đã kiểm toán