CBTT Nghị Quyết ĐHĐCĐ về việc bổ sung thành viên HĐQT

CBTT Nghị Quyết ĐHĐCĐ về việc bổ sung thành viên HĐQT (Số 35-2016)