CBTT Tái bổ nhiệm Giám đốc Tài Chính

CBTT Tái bổ nhiệm Giám đốc Tài Chính – Nguyễn Thị Huệ Trinh (Số 38-2016)