Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP Du Lịch Thành Thành Công công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

(Mời quý Cổ đông click vào đường link để tải về)

 

1. Thông tin Chương trình

1.01 Thông báo mời họp

1.02 Nội dung và Chương trình họp

1.03 Đăng ký tham dự hoặc Ủy quyền tham dự

 

2. Tài liệu họp

2.01 Quy chế làm việc

2.02 Báo cáo Hội đồng Quản trị (HĐQT)

2.03 Báo cáo Ban Tổng Giám đốc

2.04 Báo cáo Ban Kiểm soát (BKS)

2.05 Tờ trình Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2016

2.06 Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

2.07 Tờ trình Thông qua Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2017

2.08 Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán

2.09 Tờ trình Chi phí hoạt động BKS, HĐQT năm 2017

2.10 Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT