CBTT ngày 04/07/2017: V/v miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty và các vấn đề khác (Số 25-2017)

Xem file đính kèm