CBTT Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Huỳnh Cang làm Phó TGĐ thường trực của VNG (Số 31-2017)

Xem file đính kèm