Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017