Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP Du Lịch Thành Thành Công công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:(Quý Cổ đông click vào đường link để tải về)

 

1- Thư mời tham dự đại hội

2 - Các tờ trình

3 - Báo cáo ban điều hành

4 - Báo cáo ban kiểm soát

5 - Báo cáo hội đồng quản trị

Các tài liệu khác:

1 - Tóm tắt sửa đổi điều lệ và điều lệ

2 - Dự thảo hợp đồng sáp nhập

3 - Quy chế quản trị nội bộ