CBTT - NQ16 - 2017 HĐQT V/v Cầm thế chấp cổ phiếu đảm bảo khoản vay

Vui lòng xem file đính kèm