CBTT - NQ30 - 2017 HĐQT V/v Thế chấp tài sản để đảm bảo khoản vay

Vui lòng xem file đính kèm