CBTT - Thông báo phát hành cổ phiếu ra ngoài công chúng

Vui lòng xem file đính kèm