CBTT - NQ12 -2018 V/v Quyết định chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018

Vui lòng xem file đính kèm